Klampiarska výroba - odkvapový systém


Unikatný odkvapový systém firmy Kohút

Firma prešla dynamickým vývojom a majiteľ Milan Kohút v nej využil svoje bohaté vedomosti, znalosti a zručnosti v prospech spokojnosti svojich klientov.firma vyvinula a zaviedla do výroby najmodernejšie technológie tvarovania poplastovaných plechov špičkových svetových producentov prevažne nemeckej značky Thyssen Krupp. Strešné doplnky a odkvapové systémy z týchto materiálov firma dodáva nielen na domáci trh ale aj exportuje do Česka, Poľska a Maďarska. Unikátnym výrobkom firmy sú odkvapové systémy z poplastovaných plechov matných farieb, ktorých vlastnú výrobu zvládne iba niekoľko firiem v Európe.

Doplnkovým produktom firmy sú rôznorodé klampiarske výrobky vyrábané na uspokojenie najnáročnejších individuálnych požiadaviek našich klientov.Všeobecné informácie odkvapového systému

K dokonalej funkčnosti každej strechy patrí nepochybne odkvapový systém. Funkciou odkvapového systému je účinne odvádzať dažďovú vodu a vodu z topiaceho sa snehu zo strechy a zabrániť tak zavlhnutiu jednotlivých vrstiev strešného plášťa. Ponúkané odkvapové systémy disponujú radou výhod, medzi nimi dominujú predovšetkým dlhá životnosť, minimálna rozťažnosť a vysoká odolnosť voči mrazu a poveternostným vplyvom. Ak má dažďová voda bez problémov odtekať mimo domu, je nutné zvoliť správny tvar a veľkosť prvkov.

Najjednoduchší a zároveň najpoužívanejší spôsob na odstránenie vody stekajúcej zo striech je strešný žľab. Ponúkame žľabové háky určené na rôzne spôsoby uchytenia žľabov ako aj ostatné doplnky odkvapového systému ako napríklad odbočka do sudu, istiace háky, prechod do odpadu a pod.

klampiarska výrobaOdbočku do sudu ocenia všetci záhradkári, ktorí si vďaka nej zaistia doplnenie zásob odstátej dažďovej vody na zalievanie. Prechod do odpadu ocenia zasa tí, pre ktorých vytekanie dažďovej vody na povrch pozemku nie je žiaduce. Okraj žľabu býva spevnený a vystužený návalkom alebo ohybom. Dôležitý je aj dostatočný priečny spád žľabu, aby bol zaručený plynulý odtok dažďovej vody smerom k odpadovému potrubiu. Odkvapové žľaby sú väčšinou súčasťou celého odkvapového systému, ktorý tvoria ešte okrem iného žľabové kotlíky a odpadové potrubie. Žľaby nadväzujú na žľabové kotlíky odvádzajúce vodu do potrubia. Ako spojnica medzi žľabom a potrubím slúžia už zmieňované kotlíky. Ide o kónické prvky, ktorých priemer sa zužuje do priemeru odpadového potrubia a ktoré sa pripevňujú ku žľabom nitovaním, k odpadovému potrubiu potom cez takzvané horné koleno. Rozmery žľabu a potrubia závisia najmä od plochy odvodňovanej strechy, jej tvaru, odtokového súčiniteľa a výdatnosti zrážok. Sklon žľabu závisí od jeho umiestnenia vzhľadom na strešnú konštrukciu. Ukladajú sa s minimálnym spádom 0,1 až 0,5 %.

Na každých 30 m žľabu treba počítať s jedným odpadovým potrubím. Pri ich vzájomnom spájaní sa používajú dilatačné alebo pevné spoje spájkovaním a nitovaním s presne stanovenými hodnotami ich prekrytia. Nitované spoje sa utesňujú tesniacim prúžkom. Žľaby sú uložené v hákoch. Vedy ho treba pripevniť do krokvy dvoma až troma klincami alebo skrutkami. Maximálna osová vzdialenosť hákov nesmie presiahnuť 1 200 mm. Odpadové potrubie odvádza vodu zo žľabov a strešných úžľabí na úroveň terénu. Jeho prierez môže byť kruhový alebo štvorhranný. Odpadové potrubie tvoria jednotlivé kusy s určitou dĺžkou, ktoré sa vzájomne napájajú zasúvaním užšieho konca potrubia do širšieho konca ďalšej časti. Toto zasunutie musí byť minimálne 50 mm. Žľaby a odpadové potrubie sa vzájomne napájajú pomocou žľabových kotlíkov. Odpadové potrubie sa pripevňuje k stavbe objímkami, ktoré sa umiestňujú tak, aby minimálna vzdialenosť medzi budovou a odpadovým potrubím bola 20 mm.

odkvapový systém Pri návrhu odvodnenia strechy je veľmi dôležitý aj samotný návrh príslušenstva rozvodu na odvádzanie dažďovej vody. Tento návrh je podmienený množstvom spadnutých zrážok v danej lokalite, sklonom strechy ako aj vlastnosťami povrchu použitého materiálu. Voda z krytiny sa musí odvádzať v tretine žľabu, aby sa pri veľkom množstve nevylievala.

Systém odvodnenia treba navrhnúť tak, aby mohol bez problémov odviesť aj veľké množstvo vody z topiaceho sa snehu. Keďže objekt a jeho okolie musí byť zabezpečené pred prípadným zosuvom snehu a ľadu, súčasťou odvodnenia sú aj zachytávače snehu a ľadu, ktoré sa umiestňujú pozdĺž odkvapu po celej dĺžke strechy. Zjednodušenie údržby a ochranu pred zanesením a upchaním poskytujú záchytné sitká a siete, ktoré sa montujú buď na celú dĺžku strešného žľabu, alebo len do žľabových kotlíkov. Odvodňovacím systémom sa podstatne znižuje riziko prenikania atmosférických zrážok do priestorov pod strechou. Správne navrhnutý a odborne realizovaný strešný odvod vody garantuje plynulý odtok vody zo strechy tak, aby nepriaznivo neovplyvňoval funkciu strechy, konštrukcií a neohrozoval bezpečnosť ľudí v prípade pádu snehu, ľadu, či stekajúcej vody.Kohút Milan, UI.N.V., 071 01 Michalovce
Tel./fax: 056/ 643-11-66 Email: info@strechy-kohut.sk